Statuten van de vereniging


Lijst van de stichtende leden:

  • Daenen Peter
  • Haven Carl
  • Verschueren Diederik

Besluiten tot de oprichting van een vereniging.

Titel 1
Naam en doel van de vereniging

art. 1.       naam & vestigingsplaats

De vereniging draagt als naam:    Fanfare TOETERDONK

De vereniging is gevestigd te Haacht (dorp Tildonk) – arrondissement Leuven.

Adres maatschappelijke zetel: Lipsestraat 106, 3150 Tildonk

Repetitielokaal: zaal Familia, Kruineikestraat 2, 3150 Tildonk

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Het minimum aantal leden bedraagt 7 natuurlijke personen.

art. 2.       doel

De vereniging heeft als doel om met een groep mensen op een aangename manier samen muziek te maken en naar buiten te brengen.

De vereniging wil de mogelijkheid scheppen voor amateurmuzikanten om samen muziek te maken en daar veel plezier aan te beleven. Zij kiest daarvoor de vorm van een fanfare-orkest. Om haar doel te realiseren organiseert de vereniging repetities, concerten en optredens. De vereniging neemt af en toe deel aan muziekwedstrijden.

De vereniging wil deel uitmaken van het culturele gemeenschapsleven van het dorp en de gemeente waar zij zich vestigt. Daartoe is zij bereid samen te werken met andere dorpsverenigingen en lokale initiatieven muzikaal te ondersteunen.

De vereniging treedt ook op bij andere verenigingen of organisaties op uitnodiging en tegen vergoeding.

Alle opbrengsten voortkomend uit activiteiten of optredens van de vereniging komen te goede aan de vereniging voor de financiering van haar werking en het vormen van haar leden-muzikanten.

De fanfare streeft naar een goed muzikaal niveau met een geleidelijke progressie, zonder echter leden uit te sluiten. Dirigent, bestuur en leden moeten beseffen dat de doelstelling is om samen een hobby te beoefenen.

Titel 2 – Leden

art. 3.       lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de vereniging, zonder onderscheid van rang of stand of leeftijd. Dit kan door eenvoudige vraag aan het bestuur. Elk lid wordt genoteerd in het ledenregister.

Alle leden aanvaarden om de visie van de vereniging te respecteren en mee te helpen aan de realisatie van het doel van de vereniging. Elk lid is verplicht zich te houden aan de afspraken in deze spelregels en de afspraken in de eventuele huisregels.

De leden-muzikanten spelen een instrument dat past binnen een fanfare-bezetting of leren het bespelen van dit instrument aan.

Van de leden-muzikanten wordt verwacht dat zij proberen om op de repetities en op minstens de helft van de optredens aanwezig te zijn en zich inzetten om met de groep muziek te maken. Van de leden-muzikanten wordt verwacht dat zij in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op de activiteiten georganiseerd door de vereniging en er mee de handen uit de mouwen steken.

Het lidgeld voor leden-muzikanten bedraagt maximaal 40 €/jaar.

De leden-helpers steunen de vereniging door hun inzet op andere terreinen dan het musiceren.

Het lidgeld voor de leden-helpers bedraagt maximaal 40 €/jaar.

Het jaarlijks lidgeld wordt vastgelegd door de A.V. bij de goedkeuring van de begroting.

De leden ontvangen geen dividend of ander voordeel vanuit hun lidmaatschap. Kosten gemaakt voor de vereniging worden terugbetaald via onkostenvergoeding.

De leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

art. 4.       register

Op de zetel van de vereniging wordt een register bijgehouden van de leden, alsmede een lijst van de bestuurders, de notulen van de vergaderingen van bestuur en A.V. Al deze documenten zijn ter inzage van de leden.

art. 5.       toegetreden leden

De toegetreden leden zijn derden die een specifieke band hebben met de vereniging, bijvoorbeeld door het verlenen van financiële of materiële steun. De toegetreden leden en de afspraken die zijn gemaakt, worden vermeld in een register. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. De specifieke modaliteiten worden geregeld via de huisregels (huishoudelijk reglement).

art. 6.       muziekinstrumenten en korpsuitrusting

Alle leden die een muziekinstrument en / of korpsuitrusting hebben ontvangen van de vereniging, zijn daarvoor verantwoordelijk en beheren deze als een goede huisvader. Zij kunnen daarop geen enkele aanspraak maken. Het bestuur kan verzoeken de eigendommen onmiddellijk en in onberispelijke staat binnen leveren.

Bij overlijden of indien het lid geen deel meer uitmaakt van de vereniging moet de familie of de betrokkene de eigendommen van de vereniging binnen de maand en in goede staat terug bezorgen.

art. 7.       verplichtingen en afspraken

In de repetitieruimte zijn alle leden, zowel spelende als niet spelende leden eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd aan de dirigent(e) of zijn plaatsvervanger(ster).

Het is verboden te vloeken of te schelden, met elkaar te twisten of andere leden te beledigen, of door onverantwoorde uitspraken de vereniging in diskrediet te brengen.

Roken tijdens de repetitie is verboden.

Het overeengekomen uniform dient gedragen te worden bij de concerten en optredens. Afwijkingen daarop zijn mogelijk, maar dan zal dit voorafgaandelijk verwittigd worden.

Van de muzikanten wordt verwacht dat zij hun aan- of afwezigheden vooraf melden aan dirigent en bestuur, zodat de vereniging niet voor verrassingen komt te staan en de dirigent in de mogelijkheid is om bij de keuze van de muziekstukken rekening te houden met de aanwezigen.

Indien een lid zich slecht gedraagt waardoor hij of zij onwaardig is deel te blijven uitmaken van de vereniging of wanneer een lid systematisch of moedwillig de regels van de vereniging overtreedt, dan kan de RvB voorstellen het lid uit te sluiten van verder lidmaatschap. Alleen de A.V. is bevoegd om een lid effectief uit te sluiten, zie art. 9

Titel 3 – Algemene Vergadering

art. 8.       samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden zoals bedoeld in art. 3.

De vereniging is van en voor de leden. De algemene vergadering is het hoogste orgaan. Open dialoog en communicatie zijn belangrijke waarden binnen de vereniging.

art. 9.       bevoegdheden

Tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:

  1. Wijzigen van de statuten
  2. Opstellen en wijzigen van een huishoudelijk reglement (huisregels)
  3. Benoemen en afzetten van bestuurders
  4. Kwijting geven aan bestuurders en penningmeester
  5. Goedkeuren van begroting en rekening
  6. Ontbinden van de vereniging
  7. Uitsluiten van een lid

art. 10.   werking

De Algemene Vergadering (A.V.) wordt bijeengeroepen door het bestuur of wanneer één vijfde van de leden hierom vraagt.

De oproeping gebeurt minstens 8 kalenderdagen op voorhand en de agenda wordt toegevoegd. Elk lid kan voor de start van de vergadering een agendapunt toevoegen. De agenda wordt bij de start van de vergadering goedgekeurd door de vergadering.

De A.V. vergadert minstens 1 maal per jaar. Ieder jaar en binnen de 6 maanden na afsluiten van het werkjaar, legt de RvB de rekening ter goedkeuring voor aan de A.V. alsmede de begroting voor het volgende jaar.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Ieder lid heeft gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, tenzij de statuten anders bepalen. Bij het nemen van besluiten kan er niet van de agenda worden afgeweken.

Besluiten waarbij een bijzondere meerderheid vereist is en/of andere bijkomende voorwaarden gelden:

1° Wijziging van statuten:

de voorgestelde wijzigingen moeten vermeld worden bij de dagorde; minstens 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn; goedkeuring bij 2/3 meerderheid, behalve voor de wijziging van het doel van de vereniging waarvoor een 4/5 meerderheid is vereist.

2° Ontbinden van de vereniging:

Het ontbinden van de vereniging kan slechts beslist worden wanneer 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit wordt aanvaard bij een 4/5 meerderheid.

3° Uitsluiting van een lid

2/3 meerderheid vereist

Titel 4 – Raad van Bestuur

art. 11.   samenstelling

De raad van bestuur (RvB) bestaat uit minstens 3 leden. De RvB wordt verkozen door de A.V. waarbij de bestuursleden afzonderlijk of de raad in haar geheel minstens de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen moet krijgen.

Naast de verkozen bestuursleden maakt de dirigent ambtshalve deel uit van het bestuur.

De A.V. bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur en de wijze van verkiezen. Zij kan deze regels vast leggen in een huishoudelijk reglement (huisregels), zonder hierbij af te wijken van deze statuten.

Het mandaat van de RvB duurt (maximum) 3 jaar. Elk bestuurslid is herverkiesbaar.

art. 12.   taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar naar derden. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegewezen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur is verantwoordelijk en bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vereniging.

De raad van bestuur werkt als college, d.w.z. dat alle besluiten door de volledige bestuursraad worden genomen. Een individueel bestuurslid mag geen beslissingen nemen of de vereniging binden zonder overleg met en goedkeuring van de RvB.

De RvB stelt jaarlijks een jaarplanning en begroting op, waakt over de begroting en de financiën, doet het nodige om de goede werking van de vereniging te verzekeren en sluit elk werkjaar af met het maken van een jaarverslag en een rekening. Bij de opstelling van het jaarprogramma wordt overleg gepleegd met de dirigent.

De RvB stelt onder haar leden volgende functies aan: voorzitter, secretaris en penningmeester (schatbewaarder). Deze functies zijn niet cumuleerbaar.

Indien de RvB meer dan 3 leden telt, kan zij bijkomende functies creëren en hier bestuursleden voor aanduiden (niet-limitatieve lijst): ondervoorzitter, verantwoordelijke ledenwerking, verantwoordelijke concerten, verantwoordelijke opleiding, verantwoordelijke activiteiten, materiaalmeester,…

1° de voorzitter leidt de vergaderingen van de RvB en de AV. Hij/zij waakt over de visie en doelstellingen van de vereniging. Hij/zij brengt minstens jaarlijks verslag uit aan de leden over de werking van de vereniging.

2° de secretaris houdt de notulen bij van de RvB en de AV. Hij verspreidt de agenda en verslagen naar de leden, houdt de registers bij, verzorgt de administratieve taken naar gemeente, VLAMO en andere organisaties.

3° de penningmeester bewaakt de financiën van de vereniging. Hij houdt de stand van de kas en rekeningen bij, bereidt de begroting en de rekening voor en geeft hierover verslag aan de RvB en de AV. De penningmeester voert in opdracht van het bestuur alle financiële verrichtingen uit en waakt erover dat de vereniging haar financiële verplichtingen naar derden en leden toe nakomt.

4° de ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Het ondervoorzitterschap is niet cumuleerbaar met één van bovenstaande functies, maar wel combineerbaar met andere functies binnen het bestuur.

De raad van bestuur kan taken delegeren naar werkgroepen samengesteld uit geïnteresseerde en geëngageerde leden. Zij blijft echter eindverantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De taken en verantwoordelijkheden vermeld onder 1°, 2° en 3° hierboven zijn exclusief toegewezen aan de RvB.

De RvB vergadert zo vaak zij het nodigt acht, maar minstens 4 keer per jaar.

art. 13.   boekhouding

De vereniging houdt een vereenvoudigde boekhouding.

Titel 5 – Dirigent

art. 14.   aanstelling en beëindiging

De dirigent wordt aangesteld door de RvB. De RvB pleegt hierover vooraf overleg met de leden-muzikanten, maar kan zelf de nodige stappen ondernemen.

Voor het aanstellen van een tijdelijke dirigent wanneer de dirigent verhinderd is, neemt de RvB de nodige maatregelen om de werking van de vereniging te verzekeren.

Het aanstellen van een dirigent gebeurt door het uitschrijven van een kandidatuur. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij minstens zijn/haar Curriculum Vitae en voorwaarden bezorgt aan het bestuur.

De A.V. kan in haar huisregels nadere bepalingen opnemen betreffende de keuze en aanstelling van een dirigent.

Het beëindigen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en kan door beide partijen.

art. 15.   taken

De dirigent heeft de artistieke leiding van de fanfare. Hij/zij leidt de repetities en bereidt deze voor. Hij/zij waakt over het muzikale niveau en de vorderingen die de vereniging maakt, zonder echter leden-muzikanten uit te sluiten. Hij/zij beslist over de bezetting (verdeling stemmen binnen een sectie).

Bij de keuze van programma en muziekstukken houdt hij/zij rekening met de aanwezige muzikanten (aantal, bezetting en niveau) en pleegt hij/zij overleg met de RvB.

De dirigent streeft naar een goede mix van uitdagende ‘serieuze’ fanfaremuziek, plezante stukken, feestmuziek met afwisseling in genre en niveau, rekening houdend met de inbreng en het niveau van de muzikanten en de aard van de optredens en concerten.

Hij/zij engageert zich om het (jaar)programma en de doelstellingen van de vereniging mee te helpen realiseren. Hij/zij aanvaardt om de visie van de vereniging te respecteren.

Titel 6 – Ontbinding van de vereniging

art. 16.   ontbinding van de vereniging

De vereniging wordt ontbonden wanneer zij niet meer het vereiste aantal leden telt zoals vermeld in art.1.  De ontbinding wordt vastgesteld en genotuleerd door de algemene vergadering die hiervoor een laatste keer wordt samengeroepen.

De algemene vergadering kan beslissen om de vereniging te ontbinden. Daartoe moet dit voorstel vooraf opgenomen worden in de agenda met motivatie. Verder gelden de regels zoals vastgelegd in art. 9 en art. 10.

art. 17.   bestemming van het vermogen

Indien de vereniging wordt ontbonden, dan beslist de A.V. over de bestemming van het vermogen. Het vermogen wordt overgedragen aan één of meer culturele verenigingen, waarbij een voorkeur uitgaat naar

– een muziekvereniging en/of

– een vereniging binnen de gemeente Haacht