Statuten van de vereniging


Toeterdonk vzw

Bukenstraat 23

3150 Haacht

STATUTEN

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De vereniging wordt ‘Toeterdonk vzw’ genoemd.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met vermelding van de zetel.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.

Het Bestuur is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw De vzw stelt zich tot belangeloos doel:

Met een groep mensen op een aangename manier samen muziek maken en naar buiten brengen. De vereniging wil de mogelijkheid scheppen voor amateurmuzikanten om samen muziek te maken en daar veel plezier aan te beleven. Zij kiest daarvoor de vorm van een fanfareorkest.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

 • Om haar doel te realiseren organiseert de vereniging repetities, concerten en optredens. De vereniging neemt af en toe deel aan muziekwedstrijden. De vereniging wil deel uitmaken van het culturele gemeenschapsleven van het dorp en de gemeente waar zij zich vestigt. Daartoe is zij bereid samen te werken met andere dorpsverenigingen en lokale initiatieven muzikaal te ondersteunen. De vereniging treedt ook op bij andere verenigingen of organisaties op uitnodiging en tegen vergoeding. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel. De fanfare streeft naar een goed muzikaal niveau met een geleidelijke progressie, zonder echter leden uit te sluiten. Dirigent, bestuur en leden moeten beseffen dat de doelstelling is om samen een hobby te beoefenen.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4. Duur van de vzw.

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Leden en toegetreden leden

In de vzw zijn er gewone leden (hierna ‘leden’) en toegetreden leden.

Artikel 6. Aantal leden Er zijn minstens 3 leden.

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid.

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:

Alle leden aanvaarden om de visie van de vereniging te respecteren en mee te helpen aan de realisatie van het doel van de vereniging. Elk lid is verplicht zich te houden aan de afspraken in deze statuten en de afspraken in de huisregels (huishoudelijk reglement). Beide documenten zijn ter inzage van de (kandidaat-)leden.

De leden-muzikanten spelen een instrument dat past binnen een fanfare-bezetting of leren het bespelen van dit instrument aan.

Van de leden-muzikanten wordt verwacht dat zij op de repetities en de optredens aanwezig zijn en zich inzetten om met de groep muziek te maken. Van de ledenmuzikanten wordt verwacht dat zij in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op de andere activiteiten georganiseerd door de verenigingen er mee de handen uit de mouwen steken.

Meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het Bestuur.

Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet altijd gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Daarnaast hebben zij ook volgende plichten:

 • De leden spelen een instrument dat past binnen een fanfare-bezetting of leren het bespelen van dit instrument aan. Van de leden wordt verwacht dat zij op de repetities en de optredens aanwezig zijn en zich inzetten om met de groep muziek te maken. Van de leden wordt verwacht dat zij in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op de andere activiteiten georganiseerd door de vereniging en er mee de handen uit de mouwen steken. Meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 40 euro per jaar bedraagt.

Artikel 9. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw door dat ontslag per e-mail bekend te maken aan het Bestuur. De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

Artikel 10. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 11. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 12. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Artikel 13. Aansluiting van toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.

De voorwaarden om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten zijn de volgende:

De toegetreden leden zijn derden die een specifieke band hebben met de vereniging, bijvoorbeeld door het verlenen van financiële steun. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Toegetreden leden kunnen zijn:

 • Muzikanten die op regelmatige basis meespelen met de fanfare en in die hoedanigheid lidgeld betalen, maar die verkiezen om geen werkend lid te zijn van de vzw. Het maximum lidgeld bedraagt 40 €/jaar.  Verder gelden voor hen dezelfde regels en afspraken als voor de leden-muzikanten.
 • Vrijwilligers die regelmatig helpen bij de activiteiten georganiseerd door de vereniging en die bij wijze van steun lidgeld betalen, maar die verkiezen om geen werkend lid te zijn van de vzw. Het maximum lidgeld bedraagt 40 €/jaar. Verder gelden voor hen dezelfde regels en afspraken als voor de leden-helpers.
 • Steunende leden en ereleden die de vereniging financieel steunen door een jaarlijkse bijdrage te betalen, die minstens even hoog ligt als het jaarlijks lidgeld van de ledenmuzikanten. Het maximum lidgeld bedraagt 100 €/jaar.

De specifieke modaliteiten worden geregeld via het huishoudelijk reglement. Het jaarlijks lidgeld wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering bij de goedkeuring van de begroting.

De toegetreden leden en de afspraken die zijn gemaakt,worden vermeld in een register.

Een kandidaat-toegetreden lid dient mondeling een aanvraag in bij het Bestuur.

Het Bestuur beslist autonoom of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 14. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 100 euro per jaar bedraagt.

Artikel 15. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan het Bestuur.

Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw
 • Wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

Artikel 16. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Samenstelling van de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Artikel 18. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 9. Om een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 10. Het opstellen en goedkeuren van een huishoudelijk reglement
 11. De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden
 12. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 19. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer ten minstens 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 20. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek, tenzij de statuten anders bepalen.

De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste 1/20 van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 3 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 21. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Bij volgende beslissing moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

 • Wijziging aan de statuten

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 22. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 23. Stemming op de Algemene Vergadering Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:

 • Wijziging aan de statuten

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 1/2 van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Artikel 24. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 25. Samenstelling van het Bestuursorgaan

De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al dan niet leden van de vzw.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor onbepaalde duur. Bestuurders zijn iedere keer herbenoembaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 26. Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 27. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

20/04/2018Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit in de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders, die gezamenlijk handelen.

De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 29. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 30. Vergaderingen van het Bestuur

Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

Artikel 31. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.

De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 32. Verslag van het Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

De verslagen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 33. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 34. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 35. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

V. HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 36. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen.

VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 37. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VII. BOEKHOUDING

Artikel 38. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op 01/01 en eindigt op 31/12.

Artikel 39. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 40. Toezicht door een commissaris

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criteria van ‘kleine vzw’ zoals omschreven in art. 3:47 §2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het

Instituut van bedrijfsrevisoren voor een termijn van onbepaalde duur. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 41. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In de vzw’s die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 0 vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 42. Gerechtelijke ontbinding van de vzw

De rechtbank kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar verbintenissen na te komen, of als ze haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, of als ze het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of als ze in strijd handelt met het WVV of de openbare orde, of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of als ze niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten, of als ze minder dan twee leden telt.

Artikel 43. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging of stichting met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 44. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 45. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.